Terms and Conditions

Nijmeegs Studenten Golf Genootschap

Algemene voorwaarden NSGG Open 2017

Algemeen

 1. Door je in te schrijven voor het NSGG Open, hoofdtoernooi of clinic, via de daartoe bestemde inschrijfformulieren ga je per definitie akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier neergelegd.
 2. De inschrijving via de daartoe bestemde inschrijfformulieren creëert de verplichting om het verschuldigde bedrag afhankelijk van het type deelname, clinic of  18-holes hoofdtoernooi, over te maken aan het Nijmeegs Studenten Golf Genootschap (NSGG).
 3. Verschuldigde bedragen dienen uiterlijk 29 maart 2017 ter beschikking van het NSGG te zijn.
 4. Opzegging van de deelname na 25 maart 2017 geeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde of verschuldigde bedragen aan het NSGG. De beslissing om eventueel tot restitutie van betaalde bedragen of kwijting van verschuldigde bedragen over te gaan is ter beoordeling aan het bestuur der NSGG.
 5. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Deelnemers die op enige wijze schade veroorzaken gedurende het toernooi zullen door het NSGG aansprakelijk gesteld worden, het NSGG zal de schade verhalen op de betreffende deelnemer. Het NSGG en Golfbaan het Rijk van Nijmegen bv. zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de ontstane schade.
 6. Deelnemers sturen binnen 3 dagen na aanmelding hun CV naar nsggopen.commissie@gmail.com. Doen zij dit niet, dan kan hun inschrijving niet voltooid worden en mogen ze niet deelnemen aan het toernooi.

Gedrag

 1. Instructies gegeven door personeel van Het Rijk van Nijmegen en/of de NSGG Open commissie en/of het NSGG bestuur  dienen strikt te worden gevolgd. Het niet naleven van instructies kan meebrengen dat de deelnemer wordt uitgesloten van het NSGG Open 2015 zonder restitutie van betaalde bedragen of kwijting van nog te betalen bedragen.

Namens het bestuur der NSGG,
Faye Klein Meulekamp, Jochem Lemain, Rutger Meijers & Egbert Kets

– – – –

Terms and conditions NSGG Open 2017

General

 1. By registering for the NSGG Open, main event or clinic, through the therefore intended registration forms one automatically accepts the terms and conditions as set out on this page.
 2. The registration by the therefore intended registration forms creates the obligation to transfer the amount which is required by participating in either the 18-holes competition or the clinic to the Nijmeegs Studenten Golf Genootschap (NSGG).
 3. The amount owed must be made available to the NSGG before the 29th of March 2017.
 4. Cancellation of participation after the 25th of March 2017 does not entitle you to restitution of the amount that has been or must be made available to the NSGG. The decision of a refund or acquittance is at the discretion of the NSGG board.
 5. Participants are solely responsible for their behavior. Participants that cause any damage during the tournament are held responsible for their actions by the NSGG, the NSGG will lay claim to the participant in question. The NSGG and golf course, the Rijk van Nijmegen BV. are in no way liable for the damage that has been caused.
 6. Participants will send their resume to nsggopen.commissie@gmail.com within 3 days after registration. If they fail to do so, their registration cannot be completed, which means they cannot participate in the tournament.

Behaviour

 1. Instructions given by the personnel of golf course the Rijk van Nijmegen and/or the NSGG Open Commission and/or the NSGG board must be strictly followed. The non-compliance of these instructions may cause exclusion of the NSGG Open 2017 without restitution of the already paid amount or acquittance of the amount yet to be paid.

On behalf of the NSGG board,
Faye Klein Meulekamp, Jochem Lemain, Rutger Meijers & Egbert Kets

Geef een reactie